FEDERASAUN INDEPENDENTE HAP-KI-DO MUNDU

Go to content

Main menu:

 

About

 
 
FEDERASAUN INDEPENDENTE
HAP-KI-DO
MUNDU
 
 
 
 
 
W.I.H.K.D.F. ne ' ebé mak organizasaun internasionál amizade la lukrativu ne ' ebé uluk ba sistema hotu-hotu / eskolas iha Hapkido! Informasaun ne ' ebé tuir mai ne'e iha ona kompila atu hatán ita-nia pergunta kona-ba ne'e W.I.H.K.D.F. barak, no atu tulun fó esplikasaun ba afiliasaun prosedimentu no oinsá mak ba Federasaun bele fó benefísiu ba ema, treinadór membru oinsá bele no dojangs (eskola). Se imi iha pergunta ruma ne ' ebé tan depois lee informasaun afiliasaun bele sente livre atu kontaktu ita Sede Internasionál atu hetan informasaun.
 
Saida mak W.I.H.K.D.F. ne'e?

W.I.H.K.D.F. ne ' ebé mak organizasaun internasionál ida ne ' ebé mak promove HKD mundu boot la iha problema ruma ne ' ebé polítika no obstakulu. W.I.H.K.D.F. ne ' ebé mak harii iha 1987 ida ne'e aas liu tau naun-asians iha mundu ne'e, hetan ona rekoñesimentu iha Korea, atu kaer Grandmaster agora iha oin-oin oin-oin Koreia arte marsial iha tempu hanesan, Chong-Sá-Nim Klaus Schuhmacher.

Ema ida kona-ba razaun tanbasá mak W.I.H.K.D.F nian. estabelese, ne ' ebé mak atu hatudu ezemplu pozitivu ida hasoru tendénsia negativu atuál iha komunidade internasionál HKD hanesan bickering entre eskola no organizasaun, mudslinging en-jerál, no dalan ne ' ebé elitist hanoin.

Buat sira-neʼe hahú uluk hafoin HKD ne'e harii hosi Grandpatriarch Choi-Yong-Sool, hosi balu kona-ba estudante nia, maibé ita haree iha neʼe la presiza ba selebrasaun sira. Se ita hakarak atu buka ita-nia formasaun HKD individuál no betterment auto la prey ne ' ebé monu ba tipu idiocy ona ita koʼalia kona-ba neʼe duni, ita labele ba fatin ne ' ebé loos.

Iha tempu pasadu, kombatente sira ne ' ebé barak atinji nivel boot kona-ba abilidade la atende tiha eskola formál ida … ohin loron, estudante sira laiha ne'e foti seriamente se nia aprende kleur iha mestre koreia ida. Tuir loloos, iha istória barak kona-ba arte marsiál boot mestradu muda husi mestre ba mestre sira, aprende saida mak sira bele uza no depois hetan mestre foun ida. Iha estrutura organizasaun HKD no eskola sira ohin loron, hanesan neʼe mak lahetan.

W.I.H.K.D.F. ne'e la tau matan ba nivel Dan saida mak ó kaer metin. Neʼe laʼós buat neʼebé ita labele kona-ba. Saida mak ita kona-ba interkámbiu orijinál téknika, hetan informasaun tan no idea sira ba di'ak ne ' ebé komún ba advogadu HKD iha fatin hotu-hotu hanesan. Sente livre atu troka ita-nia observasaun no esperiénsia. Husu pergunta. Hanesan HKD advogadu, ita neʼebé ema halo komunidade internasionál ida. Mai ita atua hanesan ema ida.

W.I.H.D.K.F. ne ' ebé mak órgaun sosiál respeitadu liuhotu HKD iha mundu. Pontu prinsipál ida seluk mak edukasaun liután no caretaking grupu H.K.D. eziste tiha ona, eskola no organizasaun.

The W.I.H.D.K.F.™ kompostu hosi Individual, treinadór membru oinsá Bele no Mestradu, ne ' ebé dedika ba edukasaun, no unification kona-ba sira neʼebé hakarak atu aprende no hanorin, no avansa ho hetan iha HKD.

Konstituisaun W.I.H.D.K.F. no Husi Lei esplika ho detalle W.I.H.D.K.F. nia polítika no prosedimentu ba Estudante ne ' ebé Rejista, Teste Estudante, Durasaun Kandidatura ba Promosaun, Rekizitu sira Hetan, no barak.
 
 
 
 

Back to content | Back to main menu